ALGEMENE VOORWAARDEN PIERRE ACHE WIJNEN

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering tussen u als koper en Pierre Ache Wijnen gevestigd te Maastricht.
Onder koper wordt hier verstaan de (rechts)persoon die bij Pierre Ache Wijnen persoonlijk, telefonisch, via digitaal verkeer zoals email of via de website www.pierreachewijnen.nl een bestelling plaatst dan wel een opdracht verstrekt.

Door het maken van een account, het plaatsen van een bestelling en/of het verstrekken van een opdracht aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden. Pierre Ache Wijnen kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra de koper een nieuwe bestelling plaatst of opdracht verstrekt.

 

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, prijsoverzichten

Offertes, aanbiedingen en prijsoverzichten -al dan niet via de website- van Pierre Ache Wijnen zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld en gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde wijnen.

Indien een offerte geen acceptatietermijn vermeldt, vervalt zij na verloop van een maand.

Aanbiedingen van Pierre Ache Wijnen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Daarvoor is een afspraak tussen koper en verkoper vereist, tenzij de aanbieding een vastgestelde looptijd heeft die nog niet is verstreken.

 

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door Pierre Ache Wijnen van de geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de factuur als orderbevestiging.

Artikel 3.1: Achttien (18) jaar en ouder

Pierre Ache Wijnen neemt overeenkomstig De Alcoholwet van 1 juli 2021, bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling. Indien koper een onjuiste leeftijd opgeeft aan Pierre Ache Wijnen en de daadwerkelijke leeftijd van koper beneden de 18 jaar is, dan wordt de geplaatste bestelling, opdracht c.q, overeenkomst geacht nooit tot stand te zijn gekomen en is koper gehouden geleverde zaken op eigen kosten aan Pierre Ache Wijnen te retourneren. Koper heeft in zulke gevallen geen recht op teruggave van de aankoopprijs. Alle gevolgen voor het opgeven van een onjuiste leeftijd komen voor rekening en risico van koper.

 

Artikel 4: Prijzen en kortingen

De door Pierre Ache Wijnen gehanteerde prijzen per product voor consumenten zijn inclusief BTW.

De voor professionals vermelde prijzen per product zijn exclusief BTW. De voor professionals geldende prijzen per wijn worden maandelijks vastgesteld in een ‘actueel wijnoverzicht’. De prijzen van de maand waarin de bestelling wordt geplaatst zijn van toepassing.

Pierre Ache Wijnen heeft daarnaast het recht in geval van een bestelling de overeengekomen prijzen te verhogen – bv als gevolg van onverwachte prijsverhoging door de leverancier etc. Pierre Ache Wijnen deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mee. Koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

 

Artikel 5: Betaling

De betalingstermijn verstrijkt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en/of vermeld staat op de factuur.

De bestelde goederen worden na ontvangst van de betaling verzonden, tenzij anders overeengekomen.

Betaling moet geschieden in euro’s, de valuta waarin is gefactureerd.

In geval van niet of niet tijdige betaling is Pierre Ache Wijnen bevoegd verdere levering op te schorten tot het moment waarop de koper zijn betalingsverplichtingen is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daarbij inbegrepen.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is hij van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

Pierre Ache Wijnen heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudst verschuldigde hoofdsom(men) en de lopende rente.

Eventuele tegenvorderingen van koper of enige met koper verbonden onderneming op Pierre Ache Wijnen mogen niet met vorderingen van Pierre Ache Wijnen worden verrekend.

Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag is koper gehouden om het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag te voldoen.

Pierre Ache Wijnen mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.

Indien koper zich niet aan enige bepaling van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van Pierre Ache Wijnen op koper direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Koper moet op elk door Pierre Ache Wijnen gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Pierre Ache Wijnen.

 

Artikel 6: Levering

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering vrij van verzendkosten of te wel ‘franco levering’ :

in Nederland exclusief Waddeneilanden:

-          voor consumenten bij een bestelling vanaf 12 flessen per zending per afleveradres;

-          voor professionals bij een afname van minimaal 60 flessen per zending per afleveradres;

Kosten van levering op de Waddeneilanden en in het buitenland zijn op aanvraag.

Bij kleinere bestellingen is een bijdrage in de transportkosten verschuldigd. Deze bijdrage wordt vermeld op de offerte c.q. orderbevestiging.

Voor alle leveringen geldt het navolgende:

-          het risico van de wijnen gaat over op het moment dat zij zijn geleverd aan koper. Hetzij ‘af Pierre Ache Wijnen’ hetzij via ‘franco levering’;

-          de levering van de wijnen geschiedt op het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het door Pierre Ache Wijnen gekozen vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen;

-          indien koper de wijnen niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid, dan wel weigert de wijnen in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de wijnen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper;

-          koper zal zonodig voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de wijnen;

Alle overeengekomen levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale termijn, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

Pierre Ache Wijnen mag wijnen in deelpartijen leveren.

Artikel 6.1: Leeftijdsverificatie bij levering en afleveradres

Pierre Ache Wijnen is in navolging van de Alcoholwet van 1 juli 2021 verplicht bij levering van alcoholhoudende producten te (laten) controleren of Koper 18 jaar of ouder is. Om dit te controleren zal Pierre Ache Wijnen of door Pierre Ache Wijnen ingeschakelde transporteurs en of bezorgers ontvanger verzoeken een legitimatiebewijs te tonen. Bij het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs of indien de ontvanger jonger is dan 18 jaar wordt de wijn niet afgeleverd en komt de wijn retour. Overeenkomstig artikel 3.1 heeft Koper in zulke gevallen geen recht op teruggave van de aankoopprijs. De retourkosten en eventuele extra bezorgkosten komen eveneens voor rekening van Koper. Alle gevolgen voor het opgeven van een onjuiste leeftijd komen voor rekening en risico van koper. 

De wijn mag niet worden geleverd aan een minderjarige of bij de buren. 

 

Artikel 7: Kwaliteitsgarantie

Pierre Ache Wijnen staat in voor de kwaliteit van de geleverde wijnen. Voldoet een wijn niet aan de verwachtingen dan kunnen de wijnen geruild worden. Deze garantie geldt voor een periode van één maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

In afwijking van het vorengaande moet een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de wijnen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan Pierre Ache Wijnen zenden.
Indien Koper de wijnen afhaalt of door een derde laat afhalen dient Koper of derde, voor vertrek vanaf de locatie bij Pierre Ache Wijnen te controleren of de levering overeenstemt met de overeenkomst.

Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door de koper en/of door derden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, vervalt iedere aanspraak jegens Pierre Ache Wijnen.

Indien koper de wijnen heeft door geleverd vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

Indien Pierre Ache Wijnen een klacht gegrond bevindt zal Pierre Ache Wijnen naar eigen keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken wijnen betalen, hetzij de betrokken wijnen gratis vervangen.

Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Alle wijnen blijven na levering eigendom van Pierre Ache Wijnen totdat koper aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan jegens Pierre Ache Wijnen uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en Pierre Ache Wijnen dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen de wijnen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de wijnen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Koper moet Pierre Ache Wijnen meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Pierre Ache Wijnen eigendomsvoorbehoud vallende wijnen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.

Koper geeft aan Pierre Ache Wijnen toestemming om te allen tijde de ruimte(n), waar zich de wijnen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de wijnen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende wijnen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico's verzekeren.

 

Artikel 9: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

Pierre Ache Wijnen mag de levering van de wijnen zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan werknemersacties van welke aard ook, (weg) blokkades, tekortschieten van door Pierre Ache Wijnen ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotseling excessieve ziekte van medewerkers van Pierre Ache Wijnen, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), overstroming of anderszins onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het Pierre Ache Wijnen onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.   

Partijen mogen bij voortduring van de overmachtssituatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Pierre Ache Wijnen

De aansprakelijkheid van Pierre Ache Wijnen is uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Pierre Ache Wijnen is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Koper vrijwaart Pierre Ache Wijnen ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door Pierre Ache Wijnen aan koper geleverde wijnen.

Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. zal Pierre Ache Wijnen de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Pierre Ache Wijnen als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

 

Artikel 11: Wijze van verhandeling

Koper mag de wijnen uitsluitend in originele Pierre Ache Wijnen verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen.

Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van Pierre Ache Wijnen een direct opeisbare boete bij wijze van voorschot op de schade van Pierre Ache Wijnen van € 5.000,00. Met het oog daarop behoeft Pierre Ache Wijnen koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft Pierre Ache Wijnen recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst(en) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

 

Artikel 12: Publiciteits-  en promotiemateriaal

Eventueel publiciteits- en promotiemateriaal dat Pierre Ache Wijnen al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de wijnen of van toekomstige wijnen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van Pierre Ache Wijnen.

Koper moet dit op het eerste verzoek van Pierre Ache Wijnen franco en voor kopers risico aan Pierre Ache Wijnen terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

 

Artikel 13: Overeenkomsten op afstand

Als de overeenkomst tussen koper en Pierre Ache Wijnen valt aan te merken als een overeenkomst op afstand heeft de koper gedurende veertien werkdagen na ontvangst van de wijn het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Teneinde de overeenkomst te ontbinden dient koper hiervan binnen voornoemde termijn melding te maken bij Pierre Ache Wijnen via info@pierreachewijnen.nl of 0031620279927  

De koper dient de ontvangen wijnen uiterlijk binnen veertien werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar Pierre Ache Wijnen en vooraf afspraken te maken over het afleveradres.

Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde wijnen tijdig – uiterlijk veertien werkdagen na de ontbinding – zijn teruggestuurd dient koper ervoor te zorgen dat hij in het bezit is van een bewijs van ter postbezorging.

Het terugzenden van de geleverde wijnen komt geheel voor rekening en risico van koper. Ingeval van terugzenden dienen de wijnen in dezelfde staat als waarin zij zijn is afgeleverd, namelijk ongebruikt en onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, geretourneerd te worden.

 

Artikel 14: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Pierre Ache Wijnen en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen Pierre Ache Wijnen en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Artikel 16: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Pierre Ache Wijnen redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Pierre Ache Wijnen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.